Korzyści prowadzenia badań biegłości

Badania biegłości w procesie akredytacji

Badania biegłości są jednym z najważniejszych instrumentów pozwalających laboratoriom wykazać swoje kompetencje w procesie akredytacji prowadzonym przez Polskie Centrum Akredytacyjne. Analizy światowe pokazują bowiem, że laboratoria regularnie w nich uczestniczące uzyskują lepsze wyniki w porównaniach międzylaboratoryjnych niż te, które nie biorą w nich udziału. Zgodnie z normą ISO badania biegłości definiuje się jako ocenę rezultatów działania uczestnika badania względem ustalonego kryterium, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych.
Wykonywanie badań biegłości jest więc dla laboratorium bardzo ważne w procesie ubiegania się o akredytację przyznaną przez PCA, która traktuje takie badania jako jeden z najlepszych sposobów udowodnienia kompetencji badawczych, ale niesie także liczne korzyści dla samego laboratorium.

Korzyści z badań biegłości

Z punktu widzenia laboratorium nie ma skuteczniejszego od wykonywania badań biegłości dowodu posiadania odpowiednich kompetencji badawczych. Ich wyniki są istotne zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Przy ich pomocy badane laboratorium może wykazać bowiem swoje kompetencje tak instytucji akredytacyjnej, jak i klientom, kierującym materiał do pomiarów, ale jednocześnie pomagają one w utrzymaniu wysokiej jakości pracy własnej, poprzez porównanie wyników z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria.

Do najważniejszych szczegółowych korzyści płynących z badań biegłości należą:

uzyskanie danych do sterowania jakością pracy laboratorium,
podniesienie biegłości personelu przez zaangażowanie go do wykonywania oznaczeń,
doskonalenie jakości dokonywania pomiarów,
porównanie możliwości pomiarowych laboratorium z innymi laboratoriami i uzyskanie danych do wprowadzenia ewentualnych udoskonaleń,
potwierdzenie biegłości laboratorium w prowadzeniu badań dla klientów,
obniżenie kosztów związanych z procesem akredytacyjnym,
zwiększenie szans laboratorium na udział w programach badawczych, w których wymagane jest poświadczenie brania udziału w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych .
obniżenie kosztów potwierdzania metod stosowanych przez laboratorium.

Na podstawie: https://promea.pl/badania-bieglosci