Recenzja

RECENZJA

Węcłowicz G., 2000, Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta, Przegląd Geograficzny, T 72, Z 4, s 395-410.

W artykule Grzegorza Węcłowicza przedstawiono składniki zjawisk społecznych i gospodarczych niezbędnych do zrozumienia zmian społeczno-przestrzennych w miastach polskich. Szczególnie zwrócono uwagę na zjawisko narastania zróżnicowań społecznych oraz kształtowanie się nowego modelu miasta.

Celem pracy jest częściowe uporządkowanie uogólnień i generalizacji opisowych wynikających z różnorodnych badań na temat zróżnicowań społeczno-przestrzennych miast.

Autor pracy przedstawił kilka koncepcji i hipotez dotyczących zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach polskich. Autor kolejno w pięciu rozdziałach przedstawia poszczególne założenia dotyczące różnych rodzajów miast począwszy od miasta socjalistycznego a skończywszy na mieście postsocjalistycznym i postindustrialnym.

Aby wyjaśnić zawarte w artykule hipotezy autor posłużył się teorią średniego zasięgu. Najpierw za pomocą eksplanacji pierwotnej sformułował poprzez pojedyncze twierdzenia wyjaśnienia pewnych zjawisk. Następnie w drugim etapie – eksplanacji wtórnej – powiązał pojedyncze twierdzenia w logiczny system wyjaśnień. Autor nie przystąpił w pracy do trzeciego etapu, czyli unifikacji, gdyż uważa się, że aktualny stan wiedzy nie pozwala na to.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne koncepcje i teorie społeczno-ekonomiczne pozwalające na dalszą analizę problemu, jakim są miasta. Następnie w rozdziale drugim skupiono się już na polskim mieście socjalistycznym. Na temat tego rodzaju miast istniało wiele koncepcji, a pierwszą z nich sformułował Nikolaj Mitulin. Dalej w kolejnym rozdziale ukazano główne cechy miasta socjalistycznego ukształtowanego w Polsce. W rozdziale czwartym zajęto się charakterystyką miasta polskiego w czasie transformacji. W piątym – ostatnim rozdziale zwrócono uwagę na przekształcanie się miasta w kierunku miasta postsocjalistycznego oraz miasta postindustrialnego.

Artykuł Grzegorza Węcłowicza: „Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta” przedstawia różne modele miast polskich w poszczególnych ujęciach: pod względem ludności, struktury zatrudnienia, grup społecznych. Myślę, że autor za dużo miejsca poświęcił miastom typu socjalistycznego pochodzącego jeszcze z poprzedniego systemu rządzącego. Autor powinien bardziej skupić się na współczesnym systemie miejskim, jego problemach i strukturze ludnościowej. Brakuje również wyraźnego rozgraniczenia i podziału na konkretne miasta. W artykule brakuje także wykresów diagramów czy tabel, zestawiających i ilustrujących dane z artykułu. Sądzę, że praca stałaby się wtedy bardziej czytelna, prostsza w odbiorze i łatwiejsza do analizy.

Jednak pomimo tych kilku niedociągnięć praca jest napisana starannie i rzetelnie. Można ją polecić wszystkim osobom zainteresowanym tematyką koncepcji miast Poski.