Remediacja a zanieczyszczenia ziemi

Problemy dotyczące zanieczyszczenia ziemi oraz gruntów dotyczą praktycznie wszystkich rodzajów nieruchomości, głównie tych miejskich oraz poprzemysłowych. Określenie rodzaju zanieczyszczenia oraz dobór odpowiedniej metody oczyszczania gruntu jest zadaniem dla specjalistów tej dziedzinie. Przeprowadzenie badań gruntu oraz ziemi jest kluczowe w przypadku określenia działalności jaka na tym terenie była prowadzona, natomiast osoba posiadająca zanieczyszczony teren, lub chcąca go sprzedać jest zobowiązana do przeprowadzenia remediacji.

Remediacja jest procesem, którego początki sięgają lat 90 tych XX w. I wiążą się z prywatyzacja ziemi. Duża ilość terenów była zanieczyszczona pozostałościami po produktach naftowych (http://www.hydrogeotechnika.pl/odzysk-ziemi), których używała Armia Radziecka., jednak w tamtych czasach nie było żadnych procedur prawnych, które regulowały by ochronę ziemi. Oczyszczanie ziemi finansowało  Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pierwsze przepisy prawne, w których pojawiały się wzmianki o remediacji terenu niestety były one źle sformułowane i nie wyczerpywały tematu w odpowiedni sposób. Dopiero przepisy Unii Europejskiej i pojawienie nowych firm zagranicznych spowodowały zaostrzenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących remediacji gruntu. Warto również wspomnieć, że za historyczne zanieczyszczenie ustawodawca uznał takie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r., lub też którego działalność została zakończona przed tą datą. Zanieczyszczenia powstałe po tej dacie, są uznawane przez ustawodawcę jako szkody w środowisku naturalnym powstałe na powierzchni ziemi. Za historyczne zanieczyszczenia odpowiada władający danym terenem, a co za tym idzie jest on osoba odpowiedzialna do przeprowadzenia remediacji.

Jak przebiega proces remediacji?

Proces remediacji polega na wykonaniu szeregu badań ziemi, które w szczegółowy sposób określa rozporządzenie. Natomiast przy ocenie stopnia zanieczyszczenia ziemi oraz gleby warto zastosować podział gruntu, następnie przeprowadzić identyfikację terenu, a powstałe wyniki warto porównać z dopuszczonymi normami na zawartość substancji szkodliwych, które są zawarte w załączniku do rozporządzenia.
Remediacja ziemi (http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja/) jest procesem polegającym na oczyszczeniu wód gruntowych, ziemi oraz gleby z powstałych zanieczyszczeń, w wyniku działalności człowieka, dodatkowo dąży ona do zmniejszenia ilości substancji szkodliwych. Ustawodawca określił również stopień dopuszczalnego zanieczyszczenia terenu, który nie będzie oddziaływał w negatywny sposób na środowisko a tym bardziej zdrowie człowieka. Działania takie jednak muszą być przeprowadzone poprzez dokonanie wstępnej oceny zagrożeń, które mają wpływ na zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego. W takim wypadku warto sięgnąć po wyspecjalizowane firmy oferujące ocenę poziomu zanieczyszczenia.