Zmiany wskaźnika małżeństw na 1000 ludności w wybranych latach w województwie Śląskim.

Celem pracy jest przedstawienie zmian i dynamiki wskaźnika małżeństw na 1000 osób w województwie śląskim w latach 1976, 1978, 1984, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005. Analiza obejmuje 165 gmin województwa śląskiego. Do charakterystyki tego wskaźnika posłużono się następującymi miarami statystycznymi: medianą, kwartylem I, kwartylem III.
Na podstawie zebranych danych stwierdza się, że wskaźnik małżeństw na 1000 osób w gminach badanego województwa jest bardzo zróżnicowany. W roku 1976 wskaźnik ten wahał się od 4,9 małżeństw/1000 osób w gminie Jastrzębie Zdrój do 13,5 małżeństw/1000 osób w gminie Łazy. Porównując te wartości widzimy, że wskaźnik o najmniejszej wartości jest prawie trzy razy mniejszy od wskaźnika o największej wartości. Kolejnymi gminami, które charakteryzują się równie niską wartością wskaźnika są: Pawonków (5,2), Strumień (5,3), Knurów (5,4). Natomiast pozostałymi gminami o najwyższej wartości wskaźnika małżeństw były: Siewierz (12,6), Krzepica (12), Wręczyca Wielka (11,3).
W 1976 roku 50% czyli 82 gminy miały wskaźnik małżeństw poniżej 8,5 natomiast reszta gmin cechowała się wskaźnikiem małżeństw powyżej 8,5.
W tym samym roku 41 gmin, to jest 25% wszystkich badanych jednostek terytorialnych miało wartość wskaźnika małżeństw poniżej 7,6 natomiast 124 gminy miały wskaźnik małżeństw powyżej 7,6.
Z dalszych badań wynika, że 124 gminy czyli 75% mają wartość wskaźnika małżeństw poniżej 9,3 a 24 gminy miały wartość powyżej 9,3.
Z analizy dla roku 2005 wynika, że wskaźnik małżeństw na 1000 osób jest nadal zróżnicowany i waha się od 2,79 w gminie Jaworze do 8,01 w gminie Mszana. Różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością jest również duża i wynosi 5,2. Pozostałymi gminami o najmniejszej wartości wskaźnika małżeństw są: Wojkowice (3,48), Rudziniec (4,05), Zbrosławice (4,11). Gminami w których wskaźnik małżeństw jest równie wysoki co w gminie Mszana są: Gilowiec (7,71), Zory (7,55), Ślemień (7,35).
W 2005 roku 50% przebadanych gmin czyli 82 miały wartość wskaźnika małżeństw na 1000 osób poniżej 5,42 a pozostałe gminy cechowały się wskaźnikiem małżeństw powyżej 5,42.
Również w tym roku 25% gmin czyli 41 cechowało się wartością wskaźnika poniżej 4,77 a 125 gmin cechowało się wartością wskaźnika powyżej 4,77.
Wśród 125 gmin czyli 75% z całości miało wartość wskaźnika była poniżej 5,95 a 24 gminy cechowały się wartością powyżej 5,95.
Analizując wskaźnik dynamiki o podstawie łańcuchowej dla wszystkich gmin województwa śląskiego w kolejnych latach stwierdza się, że wartości wskaźnika małżeństw na 1000 osób są bardzo zróżnicowane. W ciągu tych lat nie ma żadnej gminy w której wartość wskaźnika była by stale rosnąca lub stale malejąca. We wszystkich gminach wartość wskaźnika ulegała ciągłym zmianom (rosła lub malała). Jedynie gmina pilica w ciągu analizowanych lat miała w miarę wyrównany wskaźnik dynamiki o podstawie łańcuchowej. Największy wzrost omawianego wskaźnika był w gminie Ornontowice, gdzie z roku 1992 do roku 1996 nastąpiła zmiana z 0,18 do 2,61. Natomiast największy spadek odnotowano w gminie Sośnicowice pomiędzy rokiem 1999 a 2001 i zmienił się z 2,99 do 0,83.